601 406 536 gregor@kahan.pl

Regulamin świadczenia usługi turystycznej

1. Koszt wycieczki, świadczenia, przysługujące zniżki oraz program zostały ujęte w ofercie, która stanowi integralną część niniejszej umowy.
2. Termin wpłaty zaliczki upływa 7 dni po wysłaniu formularza zgłoszeniowego.
3. Termin płatności pozostałej kwoty upływa do 14 dni przed wyjazdem.
4. Zaliczka oraz pozostała kwota mogą zostać uiszczone w gotówce lub na rachunek bankowy nr: 50 1020 5558 1111 1878 1670 0043.
5. W przypadku rezygnacji z wyjazdu wpłacona zaliczka może nie zostać zwrócona, jednak dopuszcza się, aby za danego uczestnika wyjazdu w imprezie turystycznej wzięła udział inna osoba.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyjazdu najpóźniej na miesiąc przed planowaną datą wyjazdu w przypadku braku wymaganej liczby chętnych. W takim przypadku zaliczka zostanie zwrócona w przeciągu 5 dni roboczych.
7. W przypadku ewentualnych sporów zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.
8. Ze względu na to że umowa zawierana jest na odległość, dopuszcza się rozwiązanie przez klienta umowy bez żadnych konsekwencji do 14 dni od dnia podpisania, nie później jednak niż przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla celów związanych z realizacją usługi, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr.101 z 2002 r., poz.926 z późn. Zm.).